Articles Posted in the " Facebook loại bỏ Rich Snippet " Category

  • Facebook loại bỏ Rich Snippet khỏi kết quả tìm kiếm

    Facebook loại bỏ Rich Snippet khỏi kết quả tìm kiếm. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp từ khóa liên quan và có hiển thị kết quả của Facebook mà trước đây có hiển thị đoạn Rich Snippets trên SERPs (kết quả tìm kiếm). Thay đổi này được đề cập đến trên Twitter của David Markovich […]